South African Postal Codes: M

Please type in the city or suburb's name for the postal code that you are looking for

Alphabetic lookup results (1840 found)
City Suburb Street Box
- M'LAPA-KGOMO 1373 N/A
BELFAST MAANDAGSHOEK 1152 N/A
RUSTENBURG MAANHAARRAND 346 N/A
POTGIETERSRUS MAASSTROOM 623 N/A
MADIKWE MABAALSTAD 2841 N/A
POLOKWANE MABALE 792 N/A
- MABALENI 5662 N/A
ALBERTON MABALIA N/A 1448
POLOKWANE MABATLANI 898 N/A
ULUNDI MABEDLANA 3838 N/A
MQANDULI MABEHAME 5080 N/A
RUSTENBURG MABELE-A-PODI 354 N/A
RUSTENBURG MABESKRAAL 313 313
LOUIS TRICHARDT MABETHA MAMADI 939 N/A
STANGER MABHEDWINI 4450 4449
EMPANGENI MABHUYENI 3880 N/A
KUILS RIVER MABILLE PARK N/A 7580
POLOKWANE MABINS 894 N/A
POLOKWANE MABJANENG 819 N/A
RUSLOO MABLETON N/A 1475
MOUNT FRERE MABOBO 5090 N/A
RUSTENBURG MABODISA 364 N/A
- MABOGWENI 3822 N/A
POLOKWANE MABOINE 867 N/A
WITSIESHOEK MABOLELA 9869 N/A
MABOPANE MABOLOKA 197 N/A
LYDENBURG MABOLOKE 1126 N/A
- MABOPANE 190 190
MABOPANE MABOPANE EXT N/A 190
MABOPANE MABOPANE EXT 1 N/A 190
MABOPANE MABOPANE UIT N/A 190
MABOPANE MABOPANE UIT 1 N/A 190
SESHEGO MABOTJA 751 N/A
SOVENGA MABOYI 727 N/A
- MABUDU 2871 N/A
MABUJA 1155 N/A
RUSLOO MABUYA PARK N/A 1475
KHAYELITSHA MACASSAR 7784 7784
SOMERSET WEST MACASSAR 7134 7130
EMPANGENI MACEKANA 3880 N/A
- MACHADODORP 1170 N/A
- MACHIBI 5619 N/A
EDENDALE MACHIBISA 3217 N/A
BENONI MACKENZIE PARK N/A 1501
BENONI MACKENZIE PARK EXT 1 N/A 1501
BENONI MACKENZIE PARK UIT 1 N/A 1501
NIGEL MACKENZIEVILLE N/A 1491
IMPENDLE MACKSAME 3227 N/A
MTHATHA MACKWEZA 5100 N/A
- MACLEANTOWN 5280 N/A
PORT ELIZABETH MACLEANVILLE N/A 6001
- MACLEAR 5480 5480
LADY FRERE MACUBENI 5412 N/A
FLAGSTAFF MADADA 4810 N/A
MADADENI 2951 2951
MADADENI 6A 2951 2951
MADADENI 6B 2951 2951
MADADENI K 2951 2951
MADADENI M 2951 2951
MADADENI N 2951 2951
MADADENI R 2951 2951
MADADENI MADADENI SECTION F 2951 2951
TOKOZA MADALA N/A 1426
QUEENSTOWN MADEIRA PARK N/A 5319
MTHATHA MADEIRA STRAAT 5101 5101
MTHATHA MADEIRA STREET 5101 5101
ENGCOBO MADELA 5050 N/A
CHATSWORTH MADIBA 4142 4092
SESHEGO MADIBA PARK 795 N/A
MADIBA VALLEY N/A 3610
POLOKWANE MADIBENG 799 N/A
POMFRET MADIBENG 8626 N/A
DELAREYVILLE MADIBOGO 2772 N/A
MADIBOGOPAN 2779 N/A
MABOPANE MADIDI 192 N/A
BAKONE MADIETANE 746 N/A
TROMPSBURG MADIKGETLA 9913 9913
- MADIKWE 2840 2840
TAUNG STATION MADIPELESA 8537 N/A
MAFIKENG MADISANE N/A 2745
PORT SHEPSTONE MADLALA 4240 N/A
EAST LONDON MADLAMBO N/A 5201
MID ILLOVO MADLANYOKA 3750 N/A
MARBLE HALL MADLAYEDWA 460 N/A
QUMBU MADOKODENI 5180 N/A
- MADRAS 1258 N/A
MID ILLOVO MADWALENI 3750 N/A
ELLIOTDALE MADWALENI 5075 N/A
TWEELING MAFAHLANENG 9820 N/A
OSIZWENI MAFAHLAWANE 2952 2952
MERRIVALE MAFAKATHINI 3291 N/A
LETSITELE MAFARANA 886 N/A
SEBOKENG MAFATSANA 1981 1984
MAFATSANA MAFATSANA EXT 1 N/A 1984
MAFATSANA MAFATSANA UIT 1 N/A 1984
BUSHBUCKRIDGE MAFEMANI 1285 N/A
- MAFIKENG 2745 2745
MAFIKENG SOUTH 2791 N/A
MAFIKENG-SUID 2791 N/A
LIBODE MAFINI 5160 N/A
BLOEMFONTEIN MAFORA 9301 N/A
UMKOMAAS MAGABHENI 4170 N/A
- MAGADLA 4750 N/A
OSIZWENI MAGADLELA 2952 N/A
- MAGAGULA 1432 1431
BRYANSTON MAGALIES VIEW 2067 2191
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 1 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 15 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 17 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 22 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 24 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 25 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 26 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 29 2067 2191
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 30 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 31 2067 N/A
BRYANSTON MAGALIES VIEW EXT 32 N/A 2191
BRYANSTON MAGALIES VIEW EXT 33 N/A 2191
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 4 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 5 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 7 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 8 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIES VIEW EXT 9 2067 N/A
KRUGERSDORP MAGALIESBURG 1791 1739
BRYANSTON MAGALIESIG 2067 2191
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 1 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 15 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 17 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 22 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 24 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 25 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 26 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 29 2067 2191
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 30 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 31 2067 N/A
BRYANSTON MAGALIESIG UIT 32 N/A 2191
BRYANSTON MAGALIESIG UIT 33 N/A 2191
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 4 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 5 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 7 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 8 2067 N/A
MAGALIES VIEW MAGALIESIG UIT 9 2067 N/A
PRETORIA MAGALIESKRUIN 150 182
MAGALIESKRUIN MAGALIESKRUIN EXT 1 150 182
MAGALIESKRUIN MAGALIESKRUIN EXT 14 150 182
MAGALIESKRUIN MAGALIESKRUIN EXT 53 N/A 182
MAGALIESKRUIN MAGALIESKRUIN EXT 9 150 182
MAGALIESKRUIN MAGALIESKRUIN UIT 1 150 182
MAGALIESKRUIN MAGALIESKRUIN UIT 14 150 182
MAGALIESKRUIN MAGALIESKRUIN UIT 53 N/A 182
MAGALIESKRUIN MAGALIESKRUIN UIT 9 150 182
TONGAAT MAGAWENI N/A 4399
MARBLE HALL MAGELEMBE 466 N/A
KATLEHONG MAGHEIGHTS 1435 N/A
CREIGHTON MAGIDELA 3263 N/A
UMZINTO MAGININDANE 4207 N/A
POLOKWANE MAGOAI 798 N/A
POLOKWANE MAGOEBASKLOOF 731 N/A
PORT SHEPSTONE MAGOG 4240 N/A
NELSPRUIT MAGOGENI 1334 N/A
MAFIKENG MAGOGOE 2769 N/A
- MAGOGONG 8575 8575
MAGOGONG MAGOGONG VILLAGE 8575 N/A
TAUNG STATION MAGOGONG VILLAGE 8577 N/A
SIYABUSWA MAGOLOGOLO 1030 N/A
NEBO MAGOPHENG 1059 N/A
- MAGSMANOR N/A 1829
PONGOLA MAGUDU 3160 N/A
BIZANA MAGUSHENI 4802 N/A
OSIZWENI MAHALIBHOMEMI 2952 N/A
NONGOMA MAHASHNI 3950 N/A
GIYANI MAHATLANI 846 N/A
CREIGHTON MAHEHLE 3263 N/A
GAKGAPANE MAHEKGWE 847 N/A
- MAHIHASHINI 3888 N/A
- MAHLABATINI 3865 N/A
- MAHLAFUNA 3138 N/A
NDWEDWE MAHLALELA 4342 N/A
LUSIKISIKI MAHLAMVU 4820 N/A
- MAHLANGASI 3951 N/A
PORT ALFRED MAHLATINI 6170 N/A
EXCELSIOR MAHLATSWETSA 9760 9760
NKANDLA MAHLAYIZENI 3855 N/A
- MAHLUNGULU 5112 N/A
ESTCOURT MAHLUTSHINI 3310 N/A
MAHUBE 90 N/A
MAHUBE MAHUBE EXT 2 N/A 122
MAHUBE MAHUBE UIT 2 N/A 122
- MAHUBE VALLEY 64 122
MAHUBE VALLEY EXT 3 N/A 122
MAHUBEVALLEI UIT 3 N/A 122
HAZYVIEW MAHUSHU 1253 N/A
POTGIETERSRUS MAHWELERENG 626 626
POLOKWANE MAHWIBITSANE 796 N/A
TONGAAT MAIDSTONE 4380 4399
MPHAHLELE MAIJANE 736 N/A
RUSTENBURG MAILE 365 N/A
RUSLOO MAILULA PARK N/A 1475
RUSLOO MAILULU N/A 1475
RUSLOO MAILULU EXT 3 N/A 1475
RUSLOO MAILULU UIT 3 N/A 1475
ENGCOBO MAIN 5057 N/A
PAARL MAIN STREET PAARL 7622 7646
CAPE TOWN MAITLAND 7404 7405
POLOKWANE MAJA 719 N/A
RUSTENBURG MAJAKANENG N/A 359
HAMMANSKRAAL MAJANENG 402 N/A
PORT ST JOHNS MAJOLANTABA 5120 N/A
GIYANI MAJOSI 933 N/A
MOTSETHABONG MAKABA 9463 N/A
MARBLE HALL MAKADIKWE 1062 N/A
GRAHAMSTOWN MAKANASKOP N/A 6139
- MAKAOTA 9333 N/A
HAMMANSKRAAL MAKAPAANSTAD 404 N/A
GERMISTON MAKAUSI N/A 1401
- MAKEKENG 489 N/A
WINBURG MAKELEKETLA 9421 9420
WITSIESHOEK MAKENENG 9869 N/A
SOVENGA MAKGABA 763 N/A
LETSITELE MAKGAUNG 885 N/A
MAFIKENG MAKGOBISTAD 2750 N/A
SESHEGO MAKGOFE SUPERMARK 751 N/A
MOGWASE MAKGOPE 394 N/A
- MAKHADO 920 920
THOHOYANDOU MAKHADO 936 N/A
DZANANI MAKHADO 955 N/A
- MAKHALANENG 9870 N/A
NONGOMA MAKHALATHINI 3950 N/A
HLUHLUWE MAKHASA 3960 N/A
KHAYELITSHA MAKHAYA N/A 7784
KHAYELITSHA MAKHAZA N/A 7784
GIYANI MAKHOSHA 826 N/A
MAFIKENG MAKHUBUNG N/A 2745
- MAKHUDU 777 N/A
PHALABORWA MAKHUSWANE N/A 1390
BUTTERWORTH MAKLI 4960 N/A
KABOKWENI MAKOKO 1251 N/A
SAULSPOORT MAKOKONO 318 N/A
VENTERSDORP MAKOKSKRAAL 2712 N/A
BRITS MAKOLOKOE 273 N/A
SIYABUSWA MAKOMETSANE 494 N/A
GIYANI MAKONDE 984 N/A
JOZINI MAKONYENI 3987 N/A
THABAZIMBI MAKOPPA 381 N/A
GIYANI MAKOSHA 841 N/A
TEMBA MAKUBUBELE 501 N/A
KATLEHONG MAKULA SECTION N/A 1431
MALAMULELE MAKULEKE 1007 N/A
TSOMO MAKWABABA 5400 N/A
- MAKWANTINI 4800 N/A
- MAKWASSIE 2650 2650
PORT ELIZABETH MALABAR 6026 6020
PORT ELIZABETH MALABAR EXT 2 N/A 6020
PORT ELIZABETH MALABAR EXT 5 N/A 6020
PORT ELIZABETH MALABAR UIT 2 N/A 6020
PORT ELIZABETH MALABAR UIT 5 N/A 6020
MILNERTON MALAGAS PARK N/A 7441
SKUKUZA MALAMALA 1353 N/A
- MALAMULELE 982 982
JOHANNESBURG MALANSHOF N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF EXT 1 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF EXT 17 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF EXT 2 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF EXT 3 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF EXT 4 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF EXT 5 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF EXT 6 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF EXT 7 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF EXT 8 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF EXT 9 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF UIT 1 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF UIT 17 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF UIT 2 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF UIT 3 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF UIT 4 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF UIT 5 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF UIT 6 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF UIT 7 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF UIT 8 N/A 2194
JOHANNESBURG MALANSHOF UIT 9 N/A 2194
POTGIETERSRUS MALATANE 604 N/A
HERTZOGVILLE MALEBOGO 9482 N/A
POLOKWANE MALEBOHO 806 N/A
WHITE RIVER MALEKUTU 1256 N/A
- MALELANE 1320 N/A
HOWICK MALENGE 3267 N/A
TSOLO MALEPELEPE 5170 N/A
EERSTE RIVER MALIBU VILLAGE N/A 7100
LAMBERTSBAAI MALKOPBAAI N/A 8130
- MALMESBURY 7299 7300
- MALMESBURY EXT 1 N/A 7300
- MALMESBURY UIT 1 N/A 7300
ISIPINGO MALUKAZI 4110 4066
GUGULETU MALUNGA PARK N/A 7750
- MALUTI 4740 4740
- MALVERN 4055 4093
JOHANNESBURG MALVERN N/A 2094
GERMISTON MALVERN EAST N/A 1401
BEDFORDVIEW MALVERN EAST EXT N/A 2007
BEDFORDVIEW MALVERN EAST EXT 1 N/A 2007
BEDFORDVIEW MALVERN EAST EXT 2 N/A 2007
PRIMROSE MALVERN EAST EXT 2 N/A 1401
BEDFORDVIEW MALVERN EAST EXT 3 N/A 2007
PRIMROSE MALVERN EAST EXT 3 N/A 1401
PRIMROSE MALVERN EAST EXT 6 N/A 1401
GERMISTON MALVERN-OOS N/A 1401
BEDFORDVIEW MALVERN-OOS UIT N/A 2007
BEDFORDVIEW MALVERN-OOS UIT 1 N/A 2007
PRIMROSE MALVERN-OOS UIT 2 N/A 1401
BEDFORDVIEW MALVERN-OOS UIT 2 N/A 2007
PRIMROSE MALVERN-OOS UIT 3 N/A 1401
BEDFORDVIEW MALVERN-OOS UIT 3 N/A 2007
PRIMROSE MALVERN-OOS UIT 6 N/A 1401
TRICHARDTSDAL MAMABALA-DITLOU 896 N/A
- MAMADI 962 N/A
POLOKWANE MAMADILA 705 N/A
PETRUS STEYN MAMAFUBEDU 9640 9640
VENTERSBURG MAMAHABANE N/A 9450
CHUENESPOORT MAMAOLA 745 N/A
POLOKWANE MAMAOLO 801 N/A
- MAMATSHA 879 N/A
MAPUMULO MAMBEDWINI 4470 N/A
PRETORIA MAMELODI 101 122
MAMELODI MAMELODI EAST 177 122
MAMELODI MAMELODI EAST EXT 10 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EAST EXT 11 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EAST EXT 13 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EAST EXT 2 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EAST EXT 3 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EAST EXT 4 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EAST EXT 5 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EAST EXT 6 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EAST EXT 7 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EAST EXT 8 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EXT N/A 122
MAMELODI MAMELODI EXT 12 N/A 122
MAMELODI MAMELODI EXT 2 122 122
MAMELODI MAMELODI EXT 3 122 122
MAMELODI MAMELODI EXT 4 122 122
MAMELODI MAMELODI EXT 5 122 122
MAMELODI MAMELODI EXT 6 122 122
MAMELODI MAMELODI GARDENS N/A 122
MAMELODI MAMELODI GARDENS EXT 1 N/A 122
MAMELODI MAMELODI GARDENS EXT 2 N/A 122
MAMELODI MAMELODI GARDENS EXT 4 N/A 122
MAMELODI MAMELODI TUINE N/A 122
MAMELODI MAMELODI TUINE UIT 1 N/A 122
MAMELODI MAMELODI TUINE UIT 2 N/A 122
MAMELODI MAMELODI TUINE UIT 4 N/A 122
MAMELODI MAMELODI UIT N/A 122
MAMELODI MAMELODI UIT 12 N/A 122
MAMELODI MAMELODI UIT 2 122 122
MAMELODI MAMELODI UIT 3 122 122
MAMELODI MAMELODI UIT 4 122 122
MAMELODI MAMELODI UIT 5 122 122
MAMELODI MAMELODI UIT 6 122 122
MAMELODI MAMELODI WEST N/A 122
MAMELODI MAMELODI-OOS 177 122
MAMELODI MAMELODI-OOS UIT 10 N/A 122
MAMELODI MAMELODI-OOS UIT 11 N/A 122
MAMELODI MAMELODI-OOS UIT 13 N/A 122
MAMELODI MAMELODI-OOS UIT 2 N/A 122
MAMELODI MAMELODI-OOS UIT 3 N/A 122
MAMELODI MAMELODI-OOS UIT 4 N/A 122
MAMELODI MAMELODI-OOS UIT 5 N/A 122
MAMELODI MAMELODI-OOS UIT 6 N/A 122
MAMELODI MAMELODI-OOS UIT 7 N/A 122
MAMELODI MAMELODI-OOS UIT 8 N/A 122
MAMELODI MAMELODI-WES N/A 122
BAMOKGOKO MAMETLHAKE 432 N/A
BRITS MAMOGALESKRAAL 265 N/A
KIMBERLEY MAMPE 8301 N/A
KIMBERLEY MAMPE 1 8301 N/A
KIMBERLEY MAMPE 2 8301 N/A
DASSENBERG MAMRE 7347 7349
MARGATE MANABA BEACH 4276 N/A
SWARTKLIP MANAMAKGOTHENG 351 N/A
MADIKWE MANAMELA 2847 2847
SKUKUZA MANANGA 1354 N/A
MQANDULI MANCAM 5080 N/A
MARBLE RAY MANCINZA 4035 N/A
POSTMASBURG MANCORP MINE 8423 8423
MITCHELLS PLAIN MANDALAY N/A 7785
PARYS MANDELA 9585 N/A
DAVEYTON MANDELA 1519 N/A
CARLETONVILLE MANDELA N/A 2499
HOUT BAY MANDELA PARK N/A 7806
WITSIESHOEK MANDELA PARK 9870 N/A
VIRGINIA MANDELA PARK 9430 N/A
KATLEHONG MANDELA PARK 1435 1431
KHAYELITSHA MANDELA PARK N/A 7784
BEKKERSDAL MANDELA SECTION 1782 1779
MTHATHA MANDELA SLOVO 5110 N/A
MOSSEL BAY MANDELA SQUARE N/A 6506
WORCESTER MANDELA SQUARE 6850 N/A
WILLOWMORE MANDELA SQUARE N/A 6445
KOFFIEFONTEIN MANDELA SQUARE N/A 9986
DELMAS MANDELA SQUATER CAMP 2210 N/A
KWAMHLANGA MANDELA VILLAGE 1022 N/A
PRETORIA MANDELA VILLAGE 112 N/A
OUDTSHOORN MANDELAHOOGTE N/A 6625
MANDELAVILLE N/A 6241
MANDELAVILLE 1 N/A 6241
MANDELAVILLE 2 N/A 6241
STANGER MANDENI 4490 4490
MOUNT FRERE MANDILENI 5089 N/A
ESIKHAWINI MANDLANKALA 3887 N/A
SILVERTON MANDOR 170 N/A
GATESVILLE MANENBERG 7767 7764
- MANENZHE 967 N/A
SEKHUKHUNE MANGANENG 1127 N/A
BLOEMFONTEIN MANGAUNG 9307 9323
NQUTU MANGENI 3135 N/A
KWADLANGEZWA MANGEZI 3886 N/A
PORT ELIZABETH MANGOLD PARK N/A 6070
MOUNT FLETCHER MANGOLOANENG 4790 N/A
KIMBERLEY MANKURWANE 8345 8345
MANKURWANE MANKURWANE FASE 1 N/A 8345
MANKURWANE MANKURWANE PHASE 1 N/A 8345
POLOKWANE MANKWENG 727 727
GRAHAMSTOWN MANLEY FLATS 6145 N/A
KRUGERSDORP MANNERAND N/A 1739
- MANNY'S 9486 N/A
MIDDELBURG MANOGE 1071 N/A
- MANOKWANE 8561 N/A
PIETERMARITZBURG MANOR N/A 3201
DURBAN MANOR GARDENS N/A 4001
DESPATCH MANOR HEIGHTS N/A 6220
PINETOWN MANORS N/A 3610
FLAGSTAFF MANQUZU 4810 N/A
LUSIKISIKI MANTEKU 4820 N/A
SUPERBIA MANTHATA 788 N/A
TAUNG STATION MANTHESTAD 8585 N/A
- MANTHINTA 4256 N/A
MOGWASE MANTSHO 396 N/A
BUTTERWORTH MANUBI 4960 N/A
ROODEPOORT MANUFACTA N/A 1724
POLOKWANE MANYAMA 753 N/A
KHAYELITSHA MANYANANI 7794 N/A
CATO RIDGE MANYAVU 3680 N/A
MOTHIBISTAT MANYEDING 8482 N/A
HLUVUKANI MANYELETI 1362 N/A
LADYBRAND MANYETSENG 9748 9745
- MANZANA 3019 N/A
ENGCOBO MANZANA 5050 N/A
JOZINI MANZENGWENYA 3985 N/A
MQANDULI MANZI 5080 N/A
MBAZWANA MANZIBOMVU 3974 N/A
KLERKSDORP MANZIL PARK N/A 2577
CALA MANZIMAHLE 5455 N/A
KROONSTAD MAOKENG 9499 9499
TEMBISA MAOKENG N/A 1632
TEMBISA MAOKENG EXT 1 N/A 1632
TEMBISA MAOKENG EXT 7 N/A 1632
KROONSTAD MAOKENG OPEN SPACE N/A 9499
TEMBISA MAOKENG UIT 1 N/A 1632
TEMBISA MAOKENG UIT 7 N/A 1632
RUSTENBURG MAOLOGANE 366 N/A
MOGWASE MAPAPUTLE 397 N/A
POTGIETERSRUS MAPELA 610 610
TSHIAWELO MAPETLA N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA EAST N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA EXT N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA EXT 1 N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA EXT 2 N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA EXT 3 N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA HOSTEL N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA UIT N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA UIT 1 N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA UIT 2 N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA UIT 3 N/A 1818
TSHIAWELO MAPETLA-OOS N/A 1818
MALUTI MAPFONTEIN N/A 4740
MOLOTOTSI MAPHALLE 827 N/A
KATLEHONG MAPHANGA N/A 1431
GA-SEHUNELO MAPHIKELA N/A 9323
SPRINGFONTEIN MAPHODI 9917 9917
MAGOGONG MAPHOITSILE 8575 N/A
NONGOMA MAPHOPHOMA 3950 N/A
POLOKWANE MAPONTO 823 N/A
STANGER MAPUMULO 4470 N/A
DOONSIDE MAQHIKIZANA 4126 N/A
- MAQONGQO 3199 N/A
ESHOWE MAQWAKAZI 3815 N/A
LOUIS TRICHARDT MARA N/A 934
KRUGERSDORP MARA BETH N/A 1739
PRETORIA MARABASTAD N/A 2
KWAXUMA MARAFE N/A 1868
PORT ELIZABETH MARAIS DGD N/A 6001
EDENVALE MARAIS STEYN PARK N/A 1609
PORT ELIZABETH MARAIS TSP N/A 6001
FLORIDA MARAISBURG 1700 1709
GEORGE MARAISKAMP N/A 6529
RUSTENBURG MARAPALLO 378 N/A
MARAPALLO 2862 N/A
MARAPONG 556 556
MARAPONG EXT 1 556 556
MARAPONG UIT 1 556 556
SKILPADFONTEIN MARAPYANE 431 N/A
FLAGSTAFF MARASHU 4810 N/A
- MARBLE HALL 450 450
MARBLE HALL MARBLE HALL EXT 5 N/A 450
MARBLE HALL MARBLE HALL UIT 5 N/A 450
DURBAN MARBLE RAY 4035 4037
- MARBURG 4252 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG EXT 13 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG EXT 14 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG EXT 18 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG EXT 22 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG EXT 3 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG EXT 6 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG TOWN BOARD MCP 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG UIT 13 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG UIT 14 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG UIT 18 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG UIT 22 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG UIT 3 4240 N/A
PORT SHEPSTONE MARBURG UIT 6 4240 N/A
KENTON ON SEA MARCELLE 6191 N/A
KAKAMAS MARCHAND 8873 N/A
MILNERTON MARCONI BEAM 7447 N/A
- MARE 1059 N/A
- MAREETSANE 2715 N/A
- MARGATE 4275 4275
PINETOWN MARIANHILL MONASTERY 3624 N/A
PINETOWN MARIANN HEIGHTS N/A 3610
PINETOWN MARIANN RIDGE N/A 3610
PINETOWN MARIANN RIF N/A 3610
PINETOWN MARIANNHILL N/A 3610
PINETOWN MARIANNHILL INDUSTRIAL 3610 N/A
PINETOWN MARIANNHILL INDUSTRIE 3610 N/A
PINETOWN MARIANNHILL PARK N/A 3610
SUPERBIA MARIBANA 778 N/A
NIGEL MARIESHAFT N/A 1491
BRAKPAN MARIEVLEI 1554 N/A
BRAKPAN MARIEVLEI EXT 10 1554 N/A
BRAKPAN MARIEVLEI EXT 20 1554 N/A
BRAKPAN MARIEVLEI EXT 3 1554 N/A
BRAKPAN MARIEVLEI UIT 10 1554 N/A
BRAKPAN MARIEVLEI UIT 20 1554 N/A
BRAKPAN MARIEVLEI UIT 3 1554 N/A
- MARIKANA 284 N/A
RUSLOO MARIMBA GARDENS N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS EXT 14 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS EXT 2 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS EXT 25 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS EXT 26 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS EXT 4 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS EXT 6 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS EXT 9 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS UIT 14 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS UIT 2 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS UIT 25 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS UIT 26 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS UIT 4 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS UIT 6 N/A 1475
RUSLOO MARIMBA GARDENS UIT 9 N/A 1475
MARGATE MARINA BEACH 4281 N/A
MUIZENBERG MARINA DA GAMA N/A 7945
MUIZENBERG MARINA EST N/A 7945
MUIZENBERG MARINA LGD N/A 7945
MUIZENBERG MARINA MOORINGS N/A 7945
KUILS RIVER MARINDA PARK N/A 7580
DURBAN MARINE PARADE 4056 4001
DURBAN MARINE TERMINAL 4137 4001
DURBAN MARINO HEIGHTS N/A 4091
GROBLERSDAL MARISHANE 1064 N/A
KEMPTON PARK MARISTER 1623 1623
BUSHBUCKRIDGE MARITE 1284 N/A
POTGIETERSRUS MARKEN 605 N/A
KROONSTAD MARKET SQUARE N/A 9499
HERMANUS MARKET SQUARE N/A 7200
KIMBERLEY MARKET SQUARE N/A 8301
GRAHAMSTOWN MARKET SQUARE 6141 N/A
KING WILLIAM'S TOWN MARKET SQUARE N/A 5601
SWARTKOPS MARKMAN DGD N/A 6210
SWARTKOPS MARKMAN TSP N/A 6210
KING WILLIAM'S TOWN MARKPLEIN N/A 5601
KROONSTAD MARKPLEIN N/A 9499
HERMANUS MARKPLEIN N/A 7200
KIMBERLEY MARKPLEIN N/A 8301
GRAHAMSTOWN MARKPLEIN 6141 N/A
GERMISTON MARLANDS N/A 1401
GERMISTON MARLANDS EXT N/A 1401
GERMISTON MARLANDS EXT 6 N/A 1401
GERMISTON MARLANDS EXT 7 N/A 1401
GERMISTON MARLANDS EXT 8 N/A 1401
GERMISTON MARLANDS UIT N/A 1401
GERMISTON MARLANDS UIT 6 N/A 1401
GERMISTON MARLANDS UIT 7 N/A 1401
GERMISTON MARLANDS UIT 8 N/A 1401
VANDERBIJLPARK MARLBANK N/A 1911
JOHANNESBURG MARLBORO 2063 2090
JOHANNESBURG MARLBORO EXT 1 2063 2090
MARLBORO MARLBORO GARDENS 2063 2090
JOHANNESBURG MARLBORO NORTH 2063 2090
JOHANNESBURG MARLBORO SOUTH 2063 2090
MARLBORO MARLBORO TUINE 2063 2090
JOHANNESBURG MARLBORO UIT 1 2063 2090
JOHANNESBURG MARLBORO-NOORD 2063 2090
JOHANNESBURG MARLBORO-SUID 2063 2090
DURBAN MARLBOROUGH PARK N/A 4052
BRACKENFELL MARLBOROUGH PARK N/A 7560
POTGIETERSRUS MARNITZ 620 N/A
THABA NCHU MAROBENG 9790 N/A
MAROBOGO 461 N/A
THABAZIMBI MAROELA 487 N/A
FOUR WAYS MAROELADAL EXT 12 N/A 2191
FOUR WAYS MAROELADAL UIT 12 N/A 2191
PRETORIA MAROELANA 161 81
HAMMANSKRAAL MAROKOLONG 434 N/A
PINETOWN MAROMENI 3610 N/A
- MARQUARD 9610 9610
BURGERSDORP MARRIVELL N/A 9744
- MARSEILLES 9747 9747
JOHANNESBURG MARSHALLTOWN 2107 2001
NIGEL MARTESHAFT N/A 1491
GRAHAMSTOWN MARTINDALE 6146 N/A
JOHANNESBURG MARTINDALE N/A 2092
SOMERSET WEST MARTINVILLE N/A 7130
POTGIETERSRUS MARULAKOLOLO 636 N/A
- MARULANENG 1067 N/A
SOMERSET WEST MARVIN PARK N/A 7130
- MARYDALE 8910 8910
JOHANNESBURG MARYVALE N/A 2192
JOHANNESBURG MARYVALE EXT 6 N/A 2192
JOHANNESBURG MARYVALE UIT 6 N/A 2192
BRONKHORSTSPRUIT MASADA N/A 1020
JAMESTOWN MASAKANE 9742 N/A
LADYBRAND MASAKENG 9745 9745
- MASAKENG 2623 N/A
TSHIAWELO MASAKHANE N/A 1818
STERKSTROOM MASAKHE N/A 5425
GIYANI MASAKONA 941 941
WITSIESHOEK MASALENG 9869 N/A
- MASAMANE 2757 N/A
WITSIESHOEK MASECHABA 9877 N/A
PHALABORWA MASEKE 1396 N/A
GROBLERSDAL MASEMOLA 1060 N/A
FOURIESBURG MASHAENG 9725 N/A
POLOKWANE MASHAMAITE 822 N/A
LOUIS TRICHARDT MASHAMBA 942 942
POLOKWANE MASHASHANE 743 N/A
LOUIS TRICHARDT MASHAU 943 943
NKANDLA MASHINGA 3855 N/A
PHALABORWA MASHISHIMALE 1395 N/A
LYDENBURG MASHISHING 1123 N/A
MPHAHLELE MASHITE 785 N/A
POLOKWANE MASHOBOHLENG 821 N/A
GIYANI MASIA 944 944
ELLIOT MASIBAMBANE 5460 N/A
KOMATIPOORT MASIBEKELA 1342 N/A
MAFIKENG MASIBI N/A 2745
THEUNISSEN MASILO 9414 9410
- MASINCEDANE 5133 N/A
GIYANI MASINGITA 832 832
VICTORIA WEST MASINYASANA 7070 N/A
FISH HOEK MASIPHUMELELE N/A 7975
SIBASA MASISI 989 989
- MASITSHABA 1494 1496
GANS BAY MASKAHANE N/A 7220
VANRHYNSDORP MASKAMSIG N/A 8170
POTGIETERSRUS MASODI 646 N/A
LENASIA MASOHENG 1821 N/A
VANDERBIJLPARK MASOHENG 1908 1908
PIETERMARITZBURG MASONS MILL N/A 3201
MOUNT FRERE MASONTI 5090 N/A
MADADENI MASSONDALE 2951 N/A
- MASUNDWINI 3808 N/A
MAFIKENG MASUTLHE 2767 N/A
MARBLE HALL MASWANENG 479 N/A
ELANDSKOP MASWAZINI 3226 N/A
NELSPRUIT MATAFFIN 1205 N/A
BARKLY WEST MATALENG 8375 N/A
- MATAMELA 8 N/A
- MATATIELE 4730 4730
SIBASA MATAVHELA 990 990
KRIEL MATCO 2275 N/A
POLOKWANE MATHABATHA 733 N/A
SWARTBOOISTAD MATHIBESTAD 418 N/A
ROODEPOORT MATHOLESVILLE 1725 1724
GRASKOP MATIBIDI 1274 N/A
SIBASA MATIDZE 988 988
STELLENBOSCH MATIELAND 7602 N/A
GREYTOWN MATIMATOLO 3250 N/A
LADYSMITH MATIWANE 3370 N/A
POLOKWANE MATJEKA 820 N/A
SIYABUSWA MATJHIRINI 475 N/A
OUDTSHOORN MATJIES RIVER 6634 N/A
LAINGSBURG MATJIESFONTEIN 6901 N/A
SPRINGBOK MATJIESKLOOF 8240 N/A
OUDTSHOORN MATJIESRIVIER 6634 N/A
WITSIESHOEK MATLAKENG 9869 N/A
REBONE MATLALANE 642 N/A
RUSTENBURG MATLAMETLO 367 N/A
TAUNG STATION MATLAPANENG 8605 N/A
KLERKSDORP MATLOSANE 2575 N/A
LUSIKISIKI MATOMBE 4820 N/A
MTHATHA MATONANA 5100 N/A
REDDERSBURG MATOPORONG 9904 9904
CAPE TOWN MATROOSFONTEIN 7489 7490
WITSIESHOEK MATSHEKHENG 9869 N/A
BOYNE MATSHELAPATA 764 N/A
TAUNG STATION MATSHENG 8594 N/A
FLAGSTAFF MATSHETSHA 4810 N/A
TABANKULU MATSHONA 5130 N/A
WITSIESHOEK MATSIKENG 9869 N/A
NELSPRUIT MATSULU 1203 N/A
SENEKAL MATWABENG 9485 9600
MOUNT FRERE MATYENI 5090 N/A
TSOMO MATZOTSHWENI 5400 N/A
MPHE-BATHO MAUBANE 412 N/A
LADYBRAND MAUERSNEK 9745 N/A
MUNGOMANI MAULUMA VILLAGE 992 N/A
MARIKANA MAUMONG 285 N/A
JANSENVILLE MAURITIUS N/A 6265
ROSENDAL MAUTSE 9720 9720
MALAMULELE MAVAMBE 998 N/A
- MAVELEBAYI 9768 N/A
KWENZEKILE MAVIMBELA SECTION N/A 1434
ALICE MAVUSO 5706 N/A
INDWE MAVUYA N/A 5445
- MAWK 3112 N/A
BUSHBUCKRIDGE MAXAKENI 1283 N/A
MOUNT FRERE MAXEGWENI 5090 N/A
PINETOWN MAXMEAD N/A 3610
KLOOF MAYATS 3640 N/A
ALBERTON MAYBERRY PARK 1481 1448
ALBERTON MAYBERRY PARK EXT 1 N/A 1448
ALBERTON MAYBERRY PARK UIT 1 N/A 1448
DURBAN MAYDON WHARF 4057 4001
DURBAN MAYDONKAAI 4057 4001
NONGOMA MAYE 3950 N/A
JOHANNESBURG MAYFAIR 2108 2092
JOHANNESBURG MAYFAIR NORTH N/A 2092
JOHANNESBURG MAYFAIR SOUTH N/A 2092
JOHANNESBURG MAYFAIR WEST N/A 2092
JOHANNESBURG MAYFAIR-NOORD N/A 2092
JOHANNESBURG MAYFAIR-SUID N/A 2092
JOHANNESBURG MAYFAIR-WES N/A 2092
MAYFIELD EXT 9 N/A 6139
JOHANNESBURG MAYFIELD PARK N/A 2091
LANSDOWNE MAYFIELD VILLAGE N/A 7780
KATLEHONG MAYHEIGHTS N/A 1431
TEMBISA MAYIBUYE 1636 N/A
WYNBERG MAYNARDVILLE N/A 7800
PIETERMARITZBURG MAYOR'S WALK 3208 3201
PINETOWN MAYTIME CENTRE 3624 N/A
DURBAN MAYVILLE 4058 4091
PRETORIA MAYVILLE N/A 84
ORKNEY MAZENZELE 2624 N/A
BUTTERWORTH MAZEPPA BAY 4960 N/A
KATLEHONG MAZIBUKO HOSTEL 1435 N/A
KOMATIPOORT MAZOLWANDLE 1344 N/A
DANNHAUSER MBABANE 3080 N/A
PIETERMARITZBURG MBABAZANE 3214 N/A
- MBALENHLE 4191 N/A
EVANDER MBALENTLE N/A 2285
QUMBU MBALISWENI 5180 N/A
SHONGWE MISSION MBAMBISO 1335 N/A
IDUTYWA MBANGCOLO 5000 N/A
PORT SHEPSTONE MBANGO VALLEY 4240 N/A
NELSPRUIT MBANGWANE 1355 N/A
MKUZE MBAZWANA 3974 N/A
- MBEKA 3232 N/A
PAARL MBEKWENI 7626 7655
POLOKWANE MBHETANA 899 N/A
MARBLE HALL MBIBANE 449 449
MAPUMULO MBITANE 4470 N/A
- MBIYO 3222 N/A
- MBIZANA 5687 N/A
LUSIKISIKI MBOKAZI 4820 N/A
LOUIS TRICHARDT MBOKOTA 917 N/A
BUTTERWORTH MBOKOTWANA 4960 N/A
STANGER MBOLOMBE 4450 4449
- MBOLOMPENI 5664 N/A
MTHATHA MBOLOMPO 5100 N/A
MOUNT FRERE MBONDA 5090 N/A
LUSIKISIKI MBOTYI 4820 N/A
INANDA MBOZAMO 4310 N/A
MTHATHA MBOZISA 5100 N/A
TSOMO MBULUKWEZA 5400 N/A
GREYTOWN MBULWANE 3250 N/A
STANGER MBULWINI 4454 N/A
MTHATHA MBUQE N/A 5100
MTHATHA MBUQE EXT 5100 5100
MTHATHA MBUQE PARK N/A 5100
MTHATHA MBUQE PARK EXT N/A 5100
MTHATHA MBUQE PARK UIT N/A 5100
MTHATHA MBUQE UIT 5100 5100
LUSIKISIKI MBUTU 4820 N/A
FLAGSTAFF MCETHENI 4810 N/A
- MCGREGOR 6708 N/A
PORT ELIZABETH MCNAMEE VILLAGE N/A 6200
GAMBLEVILLE MCNAUGHTON N/A 6241
- MCOSELA 4254 N/A
MSOBOMVU MCUBAKAZI 4961 4961
EAST LONDON MDAKENI N/A 5201
ESTCOURT MDANISHINI 3310 N/A
EAST LONDON MDANTSANE 5219 5219
MDANTSANE CITY 5225 5225
- MDASHA 4216 N/A
ROOSEVELT PARK MDAWENDLE N/A 2195
- MDC 7800 N/A
QUMBU MDEDELWA 5180 N/A
QUMBU MDENI 5183 N/A
- MDLADLA 1359 N/A
MOUNT FRERE MDLAZI 5090 N/A
NDWEDWE MDLOKOHLO 4342 N/A
MQANDULI MDWAKA 5080 N/A
ESTCOURT MDWEBU 3310 N/A
EDENVALE MEADOWBROOK N/A 1609
EDENVALE MEADOWDALE 1614 N/A
JOHANNESBURG MEADOWHURST 2153 2188
VERULAM MEADOWLANDS N/A 4339
- MEADOWLANDS 1851 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 1 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 10 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 11 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 12 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 13 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 2 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 3 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 4 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 5 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 6 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 7 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 8 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS EXT 9 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 1 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 10 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 11 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 12 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 13 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 2 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 3 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 4 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 5 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 6 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 7 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 8 N/A 1852
MEADOWLANDS MEADOWLANDS UIT 9 N/A 1852
CONSTANTIA MEADOWRIDGE N/A 7806
PIETERMARITZBURG MEADOWS N/A 3201
POLOKWANE MEDINGEN VILLAGE N/A 880
PRETORIA MEDUNSA 204 N/A
- MEER EN SEE 3901 3901
HARTBEESPOORT MEERHOF 216 N/A
SALDANHA MEERLAND N/A 7395
WITBANK MEERLUS 1090 N/A
VANDERBIJLPARK MEESTEIN N/A 1911
DANNHAUSER MEGA CITY 4047 N/A
JOHANNESBURG MEGAWATT PARK 2157 N/A
NONGOMA MEHLOMANE 3934 N/A
PORT SHEPSTONE MEHLOMNYAMA 4246 N/A
WORCESTER MEIRINGSPARK N/A 6850
KLERKSDORP MEIRINGSPARK N/A 2571
- MELDENE N/A 2092
POTGIETERSRUS MELK RIVER 541 N/A
CAPE TOWN MELKBOSSTRAND 7437 7441
STILL BAY MELKHOUTFONTEIN 6676 N/A
POTGIETERSRUS MELKRIVIER 541 N/A
NQAMAKWE MELLOWWOOD 4990 N/A
- MELMOTH 3835 N/A
HARTBEESPOORT MELODIE 216 N/A
VIRGINIA MELODING 9440 9430
VIRGINIA MELODING LOC N/A 9430
PORT ELIZABETH MELON 6365 N/A
JOHANNESBURG MELROSE ARCH 2076 N/A
JOHANNESBURG MELROSE EST N/A 2196
JOHANNESBURG MELROSE GARDENS N/A 2196
JOHANNESBURG MELROSE LGD N/A 2196
JOHANNESBURG MELROSE NORTH N/A 2196
JOHANNESBURG MELROSE-NOORD N/A 2196
EERSTE RIVER MELTON ROSE 7101 7100
EERSTE RIVER MELTON VILLAGE N/A 7100
VICTORIA WEST MELTONWOLD 7071 N/A
PORT SHEPSTONE MELVILLE 4240 N/A
JOHANNESBURG MELVILLE 2109 2092
STANGER MELVILLE 4450 4449
MEMEL 2970 2970
MEMORIAL PARK N/A 4092
MTHATHA MENDU 5100 N/A
EMPANGENI MENDU 3879 N/A
- MENLO PARK 102 81
PRETORIA MENLYN 63 181
- MENLYN CENTRAL 77 N/A
WATERKLOOF MENLYN EXT 2 N/A 181
WATERKLOOF MENLYN EXT 3 N/A 181
WATERKLOOF MENLYN UIT 2 N/A 181
WATERKLOOF MENLYN UIT 3 N/A 181
IDUTYWA MENTE 5000 N/A
VANDERBIJLPARK MENTE VREDE N/A 1911
FICKSBURG MEQHELENG 9732 9730
LENASIA MERAFE 1823 N/A
ODENDAALSRUS MERAFONG 9483 9480
PORT SHEPSTONE MERCURY DRIVE 4240 N/A
DURBAN MEREBANK 4059 4052
DURBAN MEREBANK CENTRAL 4104 N/A
JOHANNESBURG MEREDALE N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE EXT 1 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE EXT 11 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE EXT 12 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE EXT 2 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE EXT 28 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE EXT 4 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE EXT 6 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE EXT 7 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE EXT 9 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE UIT 1 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE UIT 11 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE UIT 12 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE UIT 2 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE UIT 28 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE UIT 4 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE UIT 6 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE UIT 7 N/A 2091
JOHANNESBURG MEREDALE UIT 9 N/A 2091
DURBAN MEREWENT N/A 4052
KAGISANONG MERITING 9323 9323
PORT SHEPSTONE MERLEWOOD 4240 N/A
VIRGINIA MERRIESPRUIT 9433 9430
HOWICK MERRIVALE 3291 3291
MERRIVALE MERRIVALE HEIGHTS N/A 3291
MERRIVALE MERRIVALEHOOGTE N/A 3291
JOHANNESBURG MERROW DOWN 2021 N/A
MITCHELLS PLAIN MERRYDALE N/A 7785
MITCHELLS PLAIN MERRYDALE PARK N/A 7785
BEAUFORT WEST MERWEVILLE 6940 N/A
- MESSINA 900 900
MESSINA MESSINA EXT N/A 900
MESSINA MESSINA UIT N/A 900
TONGAAT METCALFE PARK N/A 4399
TONGAAT METHA PARK N/A 4399
PAARDEN ISLAND METRO INDUSTRIAL TOWNSHIP N/A 7405
ORANJEVILLE METSIMAHOLO 1995 N/A
DIKGAKENG METSIMATSHO 9873 N/A
CAPE TOWN MEULSTRAAT 8010 N/A
EMPANGENI MEVAMHLOPHE 3880 N/A
BELLVILLE MEYERHOF N/A 7530
BOTHAVILLE MEYERHOF 9660 9660
ALBERTON MEYERSDAL 1447 1448
PRETORIA MEYERSPARK 103 184
SILVERTON MEYERSPARK EXT 3 N/A 184
SILVERTON MEYERSPARK EXT 6 N/A 184
SILVERTON MEYERSPARK EXT 8 N/A 184
SILVERTON MEYERSPARK UIT 3 N/A 184
SILVERTON MEYERSPARK UIT 6 N/A 184
SILVERTON MEYERSPARK UIT 8 N/A 184
- MEYERTON 1960 1961
MEYERTON MEYERTON EXT 3 N/A 1961
MEYERTON MEYERTON EXT 6 N/A 1961
MEYERTON MEYERTON PARK N/A 1961
MEYERTON MEYERTON UIT 3 N/A 1961
MEYERTON MEYERTON UIT 6 N/A 1961
STANDERTON MEYERVILLE 2430 N/A
HLUHLUWE MFEKAYI 3960 N/A
MTUBATUBA MFOLOZI 3925 N/A
TSOMO MFULA 5404 N/A
EERSTE RIVER MFULENI N/A 7100
EERSTE RIVER MFULENI EXT 1 N/A 7100
EERSTE RIVER MFULENI EXT 2 N/A 7100
EERSTE RIVER MFULENI EXT 3 N/A 7100
EERSTE RIVER MFULENI EXT 4 N/A 7100
EERSTE RIVER MFULENI EXT 6 N/A 7100
EERSTE RIVER MFULENI UIT 1 N/A 7100
EERSTE RIVER MFULENI UIT 2 N/A 7100
EERSTE RIVER MFULENI UIT 3 N/A 7100
EERSTE RIVER MFULENI UIT 4 N/A 7100
EERSTE RIVER MFULENI UIT 6 N/A 7100
AMANZIMTOTI MFUME 4160 N/A
PORT ST JOHNS MFUNDENI 5120 N/A
FLAGSTAFF MFUNDISWENI 4812 4812
RUSLOO MFUNDO PARK N/A 1475
RUSLOO MFUNDO PARK EXT 11 N/A 1475
RUSLOO MFUNDO PARK EXT 30 N/A 1475
RUSLOO MFUNDO PARK UIT 11 N/A 1475
RUSLOO MFUNDO PARK UIT 30 N/A 1475
WHITE RIVER MGANDUZWENI 1240 1240
MTUBATUBA MGEZA 3935 N/A
IMPENDLE MGODI 3227 N/A
FLAGSTAFF MGODINI 4810 N/A
- MGOJWENI 4827 N/A
MTHATHA MGUBO 5100 N/A
ENGCOBO MGWALANA 5050 N/A
STUTTERHEIM MGWALI 4934 4934
PORT ST JOHNS MGWENYANA 5120 N/A
MUTHATHI MHINGA N/A 976
LETABA MHLABA-CROSS 878 N/A
QUMBU MHLABAMNYAMA 5186 N/A
LUSIKISIKI MHLABOBOMVU 4820 N/A
WILLOWVALE MHLAHLANE 5041 5041
MTHATHA MHLAKULO 5116 N/A
ESHOWE MHLATUZANA 3814 N/A
MHLATUZE 3890 N/A
MIDDELBURG MHLUZI 1053 1055
MIDDELBURG MHLUZI EXT N/A 1055
MIDDELBURG MHLUZI EXT 1 N/A 1055
MIDDELBURG MHLUZI EXT 2 N/A 1055
MIDDELBURG MHLUZI EXT 5 N/A 1055
MIDDELBURG MHLUZI UIT N/A 1055
MIDDELBURG MHLUZI UIT 1 N/A 1055
MIDDELBURG MHLUZI UIT 2 N/A 1055
MIDDELBURG MHLUZI UIT 5 N/A 1055
ESTCOURT MHUBHENI 3310 N/A
HOEDSPRUIT MICA 1382 N/A
SANDTON MICHAELANGELO 2172 N/A
CRADOCK MICHAUSDAL 5884 5880
JOHANNESBURG MICOR N/A 2092
- MID ILLOVO 3750 N/A
ODIN PARK MID-ENNERDALE N/A 1830
MPUMALANGA MIDDELBURG 1050 1055
EASTERN CAPE MIDDELBURG 5900 5900
MIDDELBURG MIDDELBURG NORTH 1079 N/A
MIDDELBURG MIDDELBURG SOUTH N/A 1055
MIDDELBURG MIDDELBURG-NOORD 1079 N/A
MIDDELBURG MIDDELBURG-SUID N/A 1055
CALVINIA MIDDELPOS 8193 N/A
SALDANHA MIDDELPOS N/A 7395
KOCKSVLEI MIDDELVLEI 1764 1759
- MIDDLEDRIFT 5685 N/A
- MIDDLETON 5810 N/A
CALEDON MIDDLETON N/A 7230
CONSTANTIA MIDHURST EST N/A 7806
CONSTANTIA MIDHURST LGD N/A 7806
- MIDRAND N/A 1682
MIDRAND EXT 14 1685 1685
MIDRAND MIDRAND EXT 7 N/A 1682
MIDRAND MIDRAND EXT 9 N/A 1682
MIDRAND UIT 14 1685 1685
MIDRAND MIDRAND UIT 7 N/A 1682
MIDRAND MIDRAND UIT 9 N/A 1682
MIDDELBURG MIDROS N/A 5900
HALFWAY HOUSE MIDSTREAM ESTATE 1692 1692
HALFWAY HOUSE MIDSTREAM LANDGOED 1692 1692
MIDVAAL N/A 1949
TSHIAWELO MIDWAY 1816 1818
POTCHEFSTROOM MIEDERPARK 2527 2531
- MIER 8811 N/A
- MIGA 2756 N/A
SCHWEIZER-RENEKE MIGDOL 2775 N/A
LENASIA MIGSON MANOR 1821 1833
KUILS RIVER MIKRO PARK N/A 7580
PINETOWN MILBANK 3624 N/A
PEARSTON MILENIUM PARK N/A 5860
FISH HOEK MILKWOOD PARK N/A 7975
FISH HOEK MILKWOODPARK N/A 7975
BRYANSTON MILL HILL 2060 2191
BRYANSTON MILL HILL EXT 2 2060 2191
BRYANSTON MILL HILL UIT 2 2060 2191
PORT ELIZABETH MILL PARK N/A 6001
CAPE TOWN MILL STREET 8010 N/A
PORT ELIZABETH MILLARD GRANGE N/A 6001
WILLOWMORE MILLER 6447 N/A
SIMON'S TOWN MILLERS POINT 7995 N/A
RANDFONTEIN MILLSITE N/A 1759
SALDANHA MILNAVAIR N/A 7395
EAST LONDON MILNER EST N/A 5201
EAST LONDON MILNER LGD N/A 5201
CAPE TOWN MILNERTON 7435 7441
MILNERTON MILNERTON RIDGE N/A 7441
BELLVILLE MIMOSA N/A 7530
GERMISTON MIMOSA PARK N/A 1428
ISIPINGO MIMOSA PLACE 4153 N/A
KRUGERSDORP MINDALORE N/A 1739
KRUGERSDORP MINDALORE EXT 1 N/A 1739
KRUGERSDORP MINDALORE EXT 3 N/A 1739
KRUGERSDORP MINDALORE EXT 4 N/A 1739
MINDALORE EXT 8 N/A 1739
KRUGERSDORP MINDALORE NORTH N/A 1739
KRUGERSDORP MINDALORE SOUTH N/A 1739
KRUGERSDORP MINDALORE UIT 1 N/A 1739
KRUGERSDORP MINDALORE UIT 3 N/A 1739
KRUGERSDORP MINDALORE UIT 4 N/A 1739
MINDALORE UIT 8 N/A 1739
KRUGERSDORP MINDALORE-NOORD N/A 1739
KRUGERSDORP MINDALORE-SUID N/A 1739
MIDDELBURG MINERALIA 1050 1050
EAST LONDON MINERVA PARK N/A 5247
MANKURWANE MINERWA GARDENS N/A 8345
BRAKPAN MINNEBRON 1549 1541
KIMBERLEY MINT VILLAGE N/A 8301
PORT ELIZABETH MIRAMAR N/A 6070
VANDERBIJLPARK MIRAVAAL N/A 1911
- MISGUND 6440 N/A
SOMERSET WEST MISSION GROUND N/A 7130
VERULAM MISSIONLANDS 4345 4339
PORT ELIZABETH MISSIONVALE 6001 6059
KIRKWOOD MISTKRAAL 6121 N/A
MTHATHA MISTYMOUNT 5113 N/A
MANABA BEACH MITCHELL AVE 4276 N/A
TONGAAT MITCHELL VILLAGE N/A 4399
CAPE TOWN MITCHELLS PLAIN 7789 7785
CAPE TOWN MITCHELLS PLEIN 7789 7785
TONGAAT MITHANAGAR N/A 4399
LIBODE MJALISWA 5160 N/A
NDABAKAZI MJAMKULU 4964 N/A
- MJANYANA 5008 N/A
MTHATHA MJIKA 5100 N/A
MOUNT FRERE MJOMLA 5090 N/A
BIZANA MJOZI 4803 N/A
FLAGSTAFF MKAMBATI 4814 N/A
FLAGSTAFF MKAMELA 4810 N/A
MOUNT FRERE MKEMANI 5088 N/A
MKHAMBE GARDENS N/A 3370
ULUNDI MKHAZANE 3838 N/A
ESIKHAWINI MKHOBOZA 3887 N/A
HAZYVIEW MKHUHLU 1246 N/A
BUTTERWORTH MKOMBE 4960 N/A
PIETERMARITZBURG MKONDENI 3204 N/A
NQUTU MKONJANE 3007 N/A
EMPANGENI MKUZE 3965 N/A
MKWAYI AREA N/A 6200
MOUNT FRERE MLALATI 5094 N/A
ESHOWE MLALAZI 3814 N/A
MKUZE MLAMBO 3975 N/A
- MLAMULA 3991 N/A
PORT ST JOHNS MLENGANA 5120 N/A
QUEENSTOWN MLUNGISI 5321 5321
QUEENSTOWN MLUNGISI EXT N/A 5321
QUEENSTOWN MLUNGISI UIT N/A 5321
- MMABATHO 2735 2790
- MMABATHO UNIT 1 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 10 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 11 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 12 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 13 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 14 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 15 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 2 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 3 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 4 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 5 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 6 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 7 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 8 N/A 2790
- MMABATHO UNIT 9 N/A 2790
POLOKWANE MMABOI 765 N/A
POLOKWANE MMAFEFE 738 N/A
MABOPANE MMAKAU 194 N/A
MABOPANE MMAKAUNYANE 207 N/A
SUPERBIA MMAKGODU 779 N/A
TEMBA MMAKUBJANE 502 N/A
BOCHUM MMAKWARA 828 N/A
POLOKWANE MMAMEHLABE 865 N/A
TAUNG STATION MMAMUTLE 8591 N/A
MAFIKENG MMANKAIPAYA 2858 N/A
ZEERUST MMASEBODULE 2885 2885
MADIKWE MMATAU 2736 N/A
TEMBA MMATLHWAELA 503 N/A
MOGWASE MMOROGONG 379 N/A
- MMOTLA 407 N/A
SESHEGO MMOTONG 784 N/A
NEBO MMOTWANENG 1059 N/A
DRIEKOP MMUTLANE 1128 N/A
WIERDAPARK MNANDI 149 157
SOMERSET EAST MNANDI N/A 5850
ADENDORP MNANDI VILLAGE 6282 N/A
KAGISO MNANDINI EXT 10 N/A 1754
KAGISO MNANDINI EXT 11 N/A 1754
KAGISO MNANDINI UIT 10 N/A 1754
KAGISO MNANDINI UIT 11 N/A 1754
- MNCEBA 5139 N/A
TSOMO MNCEDI 5400 N/A
- MNCOTSHO 5661 N/A
MQANDULI MNENGA 5080 N/A
KWENZEKILE MNGADI N/A 1434
KWENZEKILE MNGADI EXT 2 N/A 1434
KWENZEKILE MNGADI UIT 2 N/A 1434
BUTTERWORTH MNGOMANZI 4960 N/A
EMPANGENI MNINGI 3880 N/A
ILLOVO BEACH MNINI 4126 N/A
PORT ST JOHNS MNTAFUFU 5120 N/A
NQAMAKWE MNYIBASHE 4990 N/A
LADYSMITH MOBA 3370 N/A
MTHATHA MOBANTU 5100 N/A
DURBAN MOBENI 4060 4052
DURBAN MOBENI HEIGHTS N/A 4092
MAFIKENG MOCHUD N/A 2745
TSAKANE MODABI SECTION N/A 1550
SPRINGS MODDER EAST N/A 1559
KIMBERLEY MODDER RIVER 8700 N/A
SPRINGS MODDER-OOS N/A 1559
BENONI MODDERBEE 1524 1501
BENONI MODDERBEE PRISON 1526 N/A
LAVISTOWN MODDERDAM N/A 7490
EDENVALE MODDERFONTEIN 1645 1609
JOHANNESBURG MODDERFONTEIN KHW 2065 N/A
JOHANNESBURG MODDERFONTEIN SIHS 2065 N/A
- MODDERKUIL 318 N/A
LADYBRAND MODDERPOORT 9746 N/A
KIMBERLEY MODDERRIVIER 8700 N/A
BRITS MODDERSPRUIT 274 N/A
LADYSMITH MODELKLOOF N/A 3370
WITBANK MODELPARK N/A 1034
- MODIKOE 300 N/A
BRITS MODIKWE 275 N/A
MAFIKENG MODIMOLA 2766 N/A
NYLSTROOM MODIMOLLE 510 510
TAUNG STATION MODIMONG 8597 N/A
MADIKWE MODIMOSANA 2736 2736
- MODJADJI 837 837
- MODULAR RANGE 8598 N/A
RUSTENBURG MODULE 356 N/A
MAGOGONG MODUTUNG VILLAGE 8575 N/A
RUSTENBURG MOEDWIL 315 N/A
TEMBA MOEKA 440 N/A
TEMBA MOEMA 504 N/A
MARQUARD MOEMANENG 9610 9610
HUMANSDORP MOERAS RIVER 6300 6300
HUMANSDORP MOERASRIVIER 6300 6300
TRICHARDTSDAL MOETLADIMO 891 891
MOFFAT PLACE 6002 N/A
JOHANNESBURG MOFFAT VIEW N/A 2197
JOHANNESBURG MOFFAT VIEW EXT 4 N/A 2197
JOHANNESBURG MOFFAT VIEW EXT 5 N/A 2197
JOHANNESBURG MOFFAT VIEW UIT 4 N/A 2197
JOHANNESBURG MOFFAT VIEW UIT 5 N/A 2197
ATTERIDGEVILLE MOFOKENG 8 N/A
MEADOWLANDS MOFOLO N/A 1852
DUBE MOFOLO CENTRAL N/A 1801
DUBE MOFOLO NORTH N/A 1801
DUBE MOFOLO SOUTH N/A 1801
DUBE MOFOLO VILLAGE N/A 1801
DUBE MOFOLO-NOORD N/A 1801
DUBE MOFOLO-SUID N/A 1801
DENDRON MOGALADI 786 N/A
MOGALE CITY 1740 1739
BOYNE MOGANO 766 N/A
MARBLE HALL MOGANYAKA 459 N/A
- MOGASNE 2728 N/A
KIMBERLEY MOGHUL PARK N/A 8301
MOGWASE MOGODITSHANE 372 N/A
POLOKWANE MOGODUMO 735 N/A
- MOGOGELO 422 N/A
RUSTENBURG MOGONO 328 N/A
SHILUVANE MOGOPENE 873 N/A
RUSTENBURG MOGWASE 314 314
POTCHEFSTROOM MOHADIN N/A 2531
KATLEHONG MOHANENG SECTION N/A 1431
TZANEEN MOHLAHLARENG 860 N/A
RANDFONTEIN MOHLAKENG 1766 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG EAST N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG EAST EXT N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG EXT N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG EXT 3 1766 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG EXT 4 N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG EXT 5 N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG EXT 7 N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG UIT N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG UIT 3 1766 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG UIT 4 N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG UIT 5 N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG UIT 7 N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG-OOS N/A 1759
MOHLAKENG MOHLAKENG-OOS UIT N/A 1759
WITBANK MOHLODI 1074 N/A
MOUNT FLETCHER MOHWABATSANA 4770 N/A
LICHTENBURG MOIKOTSO N/A 2740
- MOILETSWANE 203 N/A
POTGIETERSRUS MOKAMOLE 633 N/A
MOGWASE MOKGALWANA 371 N/A
MADIKWE MOKGAOTSISTAT 2854 2854
MADIKWE MOKGATLHA 2848 2848
SESHEGO MOKGOKONG 751 N/A
- MOKGOLA 2869 N/A
NABOOMSPRUIT MOKGOPHONG 564 N/A
TZANEEN MOKGWATI 861 N/A
WITSIESHOEK MOKODUMELA 9868 9868
- MOKOMENE 811 N/A
- MOKOPANE 600 601
POTGIETERSRUS MOKOPANE WEST 657 N/A
POTGIETERSRUS MOKOPANE-WES 657 N/A
GAKGAPANE MOKWAKWAILA 862 N/A
PARYS MOKWALLO N/A 9585
GAKGAPANE MOKWATHI 838 N/A
GA-RAPULANA MOKWENA 9780 9775
TSHIAWELO MOLAPO N/A 1818
TSHIAWELO MOLAPO EXT 2 N/A 1818
CHUENESPOORT MOLAPO MATEBELE 745 N/A
TSHIAWELO MOLAPO UIT 2 N/A 1818
TSHIAWELO MOLAPO VILLAGE N/A 1818
MADIKWE MOLATEDI 2838 N/A
CLARKEBURY MOLDENVALE 5026 N/A
POLOKWANE MOLEJIE 709 N/A
TZANEEN MOLEKETLA 868 N/A
KWENZEKILE MOLELEKE EXT 3 N/A 1434
KWENZEKILE MOLELEKE UIT 3 N/A 1434
KATLEHONG MOLELEKI 1437 1434
KATLEHONG MOLELEKI EXT 1437 1434
KATLEHONG MOLELEKI UIT 1437 1434
TAUNG STATION MOLELEMA 8586 N/A
GEORGE MOLENDRIFT 6537 N/A
POLOKWANE MOLETLANE 697 N/A
KWAXUMA MOLETSANE N/A 1868
KOLOTI MOLETSI 709 N/A
MAFIKENG MOLOPO 2751 N/A
MOLOPO 8628 N/A
VRYBURG MOLOPO RIVER 8680 N/A
VRYBURG MOLOPORIVIER 8680 N/A
- MOLORWE 373 N/A
MOLOTO 1029 N/A
GIYANI MOLOTOTSI 827 N/A
- MOLTENO 5500 5500
GRABOUW MOLTENO PARK N/A 7160
- MOLWENI 3653 N/A
EMPANGENI MOMBANE 3880 N/A
ESHOWE MOMBENI 3814 N/A
KATLEHONG MONAHENG SECTION N/A 1431
RUSTENBURG MONAKATO 331 N/A
POLOKWANE MONAKHI 881 N/A
MTUNZINI MONAPHANSI 3867 N/A
MTHATHA MONARCH 5100 N/A
WIERDAPARK MONAVONI 149 157
JOHANNESBURG MONDEOR 2110 2091
JOHANNESBURG MONDEOR EXT 3 N/A 2091
JOHANNESBURG MONDEOR EXT 4 N/A 2091
JOHANNESBURG MONDEOR EXT 5 N/A 2091
JOHANNESBURG MONDEOR UIT 3 N/A 2091
JOHANNESBURG MONDEOR UIT 4 N/A 2091
JOHANNESBURG MONDEOR UIT 5 N/A 2091
KWENZEKILE MONISE SECTION N/A 1434
MAFIKENG MONNAME 2783 N/A
RUSTENBURG MONONONO 358 N/A
WITSIESHOEK MONONTSHA 9869 N/A
IDUTYWA MONOPOLY 5000 N/A
- MONSTERUS 1057 N/A
BERGVILLE MONT AUX SOURCES 3350 N/A
MALVERN MONTA VISTA 4146 N/A
- MONTAGU 6720 6720
RETREAT MONTAGU VILLAGE N/A 7945
GRASSY PARK MONTAGU'S GIFTS N/A 7941
MILNERTON MONTAGUE GARDENS N/A 7441
MILNERTON MONTAGUE TUINE N/A 7441
MATROOSFONTEIN MONTANA N/A 7490
WOLSELEY MONTANA N/A 6830
DE AAR MONTANA N/A 7000
PRETORIA MONTANA 151 182
PRETORIA MONTANA AH EXT 2 N/A 186
PRETORIA MONTANA AH UIT 2 N/A 186
PRETORIA MONTANA EXT 1 N/A 182
PRETORIA MONTANA EXT 2 N/A 182
PRETORIA MONTANA EXT 3 N/A 182
MONTANAPARK MONTANA GARDENS 159 182
PRETORIA MONTANA UIT 1 N/A 182
PRETORIA MONTANA UIT 2 N/A 182
PRETORIA MONTANA UIT 3 N/A 182
PRETORIA MONTANAPARK 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 1 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 12 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 13 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 17 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 20 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 21 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 23 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 24 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 26 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 3 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 30 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 31 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 33 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 40 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 42 N/A 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 5 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK EXT 71 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 1 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 12 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 13 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 17 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 20 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 21 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 23 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 24 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 26 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 3 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 30 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 31 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 33 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 40 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 42 N/A 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 5 159 182
MONTANAPARK MONTANAPARK UIT 71 159 182
DURBAN MONTCLAIR 4061 4004
SOMERSET WEST MONTCLAIR N/A 7130
MITCHELLS PLAIN MONTCLAIR N/A 7785
JOHANNESBURG MONTCLARE N/A 2092
PORTERVILLE MONTE BERTHA N/A 6810
MALVERN MONTE CARLO 4146 N/A
MATROOSFONTEIN MONTE VIDEO N/A 7490
CAPE TOWN MONTE VISTA 7463 7460
OZWATINI MONTEBELO 3242 N/A
CONSTANTIA MONTEREY EST N/A 7806
CONSTANTIA MONTEREY LGD N/A 7806
- MONTESEEL 3670 N/A
CHATSWORTH MONTFORD 4132 4092
CHATSWORTH MONTFORD MCP 4142 N/A
JOHANNESBURG MONTGOMERY PARK N/A 2195
- MONTPARK N/A 2195
PIETERMARITZBURG MONTROSE N/A 3201
MITCHELLS PLAIN MONTROSE PARK N/A 7785
JOHANNESBURG MONTROUX N/A 2195
SOMERSET WEST MONTSERRAT N/A 7130
- MONTSHIWA 2737 2737
KRUGERSDORP MONUMENT N/A 1739
KRUGERSDORP MONUMENT EXT 1 N/A 1739
KIMBERLEY MONUMENT HEIGHTS N/A 8301
KRUGERSDORP MONUMENT UIT 1 N/A 1739
KIMBERLEY MONUMENTHOOGTE N/A 8301
PRETORIA MONUMENTPARK 105 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK EXT 11 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK EXT 2 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK EXT 3 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK EXT 4 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK EXT 5 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK EXT 7 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK EXT 8 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK UIT 11 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK UIT 2 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK UIT 3 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK UIT 4 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK UIT 5 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK UIT 7 N/A 181
WATERKLOOF MONUMENTPARK UIT 8 N/A 181
WESSELSBRON MONYAKENG 9682 9682
LONSDALE MONYWANENG 767 N/A
REBONE MONZ 617 N/A
BRYANSTON MOODIEHILL 2057 N/A
ESTCOURT MOOI RIVER 3300 N/A
POTCHEFSTROOM MOOIBANK N/A 2531
BELLVILLE MOOIGEZIGHT N/A 7530
PRETORIA MOOIKLOOF 59 81
ATOK MOOILEK 749 N/A
POLOKWANE MOOILYK 866 N/A
- MOOINOOI 325 325
EAST LONDON MOOIPLAAS 5288 N/A
ESTCOURT MOOIRIVIER 3300 N/A
CALEDON MOOIUITSIG N/A 7230
POTCHEFSTROOM MOOIVALLEIPARK N/A 2531
BELLVILLE MOOIVERWACHT N/A 7530
VANDERBIJLPARK MOOIWATER N/A 1911
POLOKWANE MOOKETSI 825 825
- MOOKGOPHONG 560 N/A
PIET RETIEF MOOLMAN 2387 N/A
DURBAN MOORE ROAD 4083 N/A
- MOORREESBURG 7310 7310
CHATSWORTH MOORTON 4087 4092
PRETORIA MOOT N/A 84
LOUIS TRICHARDT MOPANE 925 925
KATLEHONG MOPELI N/A 1431
HAMMARSDALE MOPHELA 3700 N/A
MOTSETHABONG MOPHOSA 9463 N/A
POLOKWANE MORABI 768 N/A
PRETORIA MOREGLOED N/A 186
POLOKWANE MOREGLOED N/A 699
PORT ELIZABETH MOREGROVE N/A 6025
BENONI MOREHILL N/A 1501
BENONI MOREHILL EXT 1 N/A 1501
BENONI MOREHILL EXT 2 N/A 1501
BENONI MOREHILL EXT 6 N/A 1501
BENONI MOREHILL EXT 8 N/A 1501
BENONI MOREHILL UIT 1 N/A 1501
BENONI MOREHILL UIT 2 N/A 1501
BENONI MOREHILL UIT 6 N/A 1501
BENONI MOREHILL UIT 8 N/A 1501
PRETORIA MORELETA PLAZA 167 181
MORELETAPARK MORELETA RIDGE 44 181
PRETORIA MORELETA VILLAGE 97 N/A
PRETORIA MORELETAPARK 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 1 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 17 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 19 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 2 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 20 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 21 44 181
PRETORIA MORELETAPARK EXT 24 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 27 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 30 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 31 N/A 81
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 4 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 41 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 42 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 49 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 50 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 52 N/A 81
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 70 N/A 181
MORELETAPARK MORELETAPARK EXT 9 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 1 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 17 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 19 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 2 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 20 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 21 44 181
PRETORIA MORELETAPARK UIT 24 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 27 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 30 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 31 N/A 81
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 4 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 41 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 42 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 49 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 50 44 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 52 N/A 81
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 70 N/A 181
MORELETAPARK MORELETAPARK UIT 9 44 181
MORELETAPARK MORELETARIF 44 181
BETHLEHEM MORELIG N/A 9701
WELKOM MORESKOF 9462 9459
NOUPOORT MORESON N/A 5950
ROBERTSON MORESON N/A 6705
PATERSON MORESON N/A 6130
RIVERSDALE MORESTOND N/A 6670
JOHANNESBURG MORET N/A 2194
JOHANNESBURG MORET EXT 1 N/A 2194
JOHANNESBURG MORET EXT 3 N/A 2194
JOHANNESBURG MORET EXT 5 N/A 2194
JOHANNESBURG MORET UIT 1 N/A 2194
JOHANNESBURG MORET UIT 3 N/A 2194
JOHANNESBURG MORET UIT 5 N/A 2194
KROONSTAD MOREWAG N/A 9499
BOKSBURG MORGANRIDGE N/A 1459
BOKSBURG MORGANRIDGE EXT 2 N/A 1459
BOKSBURG MORGANRIDGE UIT 2 N/A 1459
EAST LONDON MORGANS BAY 5292 N/A
EAST LONDON MORGANSBAAI 5292 N/A
BRACKENFELL MORGENSTER N/A 7560
MITCHELLS PLAIN MORGENSTER N/A 7785
- MORGENZON 2315 N/A
BRACKENFELL MORGENZON HEIGHTS N/A 7560
BOYNE MORIA CITY 728 N/A
- MORIPE 496 N/A
UPINGTON MORNING GLORY N/A 8801
JOHANNESBURG MORNING HILL N/A 2007
SOMERSET WEST MORNINGSIDE N/A 7130
TOKAI MORNINGSIDE N/A 7945
PORT ELIZABETH MORNINGSIDE N/A 6025
EAST LONDON MORNINGSIDE N/A 5247
STANGER MORNINGSIDE N/A 4449
- MORNINGSIDE 2057 2196
DURBAN MORNINGSIDE N/A 4001
- MORNINGSIDE EXT 2 N/A 2196
- MORNINGSIDE EXT 3 N/A 2196
- MORNINGSIDE EXT 8 N/A 2196
- MORNINGSIDE HILLS 2057 2196
- MORNINGSIDE MANOR 2057 2196
- MORNINGSIDE UIT 2 N/A 2196
- MORNINGSIDE UIT 3 N/A 2196
- MORNINGSIDE UIT 8 N/A 2196
DURBANVILLE MORNINGSTAR N/A 7550
CONSTANTIA MORNINGSTAR N/A 7806
DEWETSDORP MOROJANENG 9940 9940
GA-RAPULANA MOROKA 9780 9783
TSHIAWELO MOROKA 1860 1818
TSHIAWELO MOROKA EXT 3 N/A 1818
TSHIAWELO MOROKA NORTH N/A 1818
TSHIAWELO MOROKA UIT 3 N/A 1818
TSHIAWELO MOROKA-NOORD N/A 1818
PENGE MOROKE 1154 N/A
POMFRET MOROKWENG 8614 8614
NYLSTROOM MOROLONG 433 N/A
PORT SHEPSTONE MORRISON 4226 N/A
CRADOCK MORTIMER 5870 N/A
- MORULA 196 N/A
MABOPANE MORULA VIEW N/A 190
UMLAZI MOSCOW 4089 N/A
- MOSEKI 2758 N/A
UITENHAGE MOSEL N/A 6229
KWENZEKILE MOSELEKE N/A 1434
QUEENSBURGH MOSELEY N/A 4093
PINETOWN MOSELEY PARK N/A 3610
UITENHAGE MOSELVILLE 6232 6229
RUSTENBURG MOSENTHAL 393 N/A
JAGERSFONTEIN MOSENTHALVILLE 9974 N/A
BARKLY EAST MOSHEAH'S FORD 9786 N/A
KATLEHONG MOSHOESHOE SECTION N/A 1431
- MOSSEL BAY 6500 6506
MOSSEL BAY MOSSEL BAY EXT 13 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSEL BAY EXT 22 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSEL BAY EXT 23 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSEL BAY EXT 26 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSEL BAY EXT 3 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSEL BAY EXT 4 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSEL BAY EXT 6 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSEL BAY EXT 8 N/A 6506
- MOSSELBAAI 6500 6506
MOSSEL BAY MOSSELBAAI UIT 13 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSELBAAI UIT 22 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSELBAAI UIT 23 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSELBAAI UIT 26 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSELBAAI UIT 3 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSELBAAI UIT 4 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSELBAAI UIT 6 N/A 6506
MOSSEL BAY MOSSELBAAI UIT 8 N/A 6506
STELLENBOSCH MOSTERTSDRIFT N/A 7600
JOHANNESBURG MOSTYN PARK 2040 N/A
PINETOWN MOTALA HEIGHTS N/A 3610
MOTALABAD N/A 3610
GROBLERSDAL MOTETEMA 473 N/A
GROBLERSDAL MOTETI 477 N/A
PORT ELIZABETH MOTHERWELL 6213 6211
MOTHERWELL MOTHERWELL EXT 6211 N/A
MOTHERWELL NU 1 N/A 6211
MOTHERWELL NU 10 N/A 6211
MOTHERWELL NU 11 N/A 6211
MOTHERWELL NU 11A N/A 6211
MOTHERWELL NU 11B N/A 6211
MOTHERWELL NU 12 6214 N/A
MOTHERWELL NU 12B N/A 6211
MOTHERWELL NU 2 N/A 6211
MOTHERWELL NU 3 N/A 6211
MOTHERWELL NU 4A N/A 6211
MOTHERWELL NU 4B N/A 6211
MOTHERWELL NU 5 N/A 6211
MOTHERWELL NU 6 N/A 6211
MOTHERWELL NU 6B N/A 6211
MOTHERWELL NU 7 N/A 6211
MOTHERWELL NU 8 N/A 6211
MOTHERWELL NU 9 N/A 6211
MOTHERWELL MOTHERWELL UIT 6211 N/A
VRYBURG MOTHIBISTAT 8474 8474
BRITS MOTHOTLUNG 268 268
- MOTLHABE 377 N/A
MMABATHO MOTLHABENG 2777 N/A
POLOKWANE MOTLHELE 910 N/A
KATLEHONG MOTLOUNG SECTION N/A 1431
MARSHALLTOWN MOTORTOWN 2111 N/A
KATLEHONG MOTSAMAI N/A 1431
WITBANK MOTSELEOPE 1075 N/A
WELKOM MOTSETHABONG 9463 9463
ORLANDO MOTSOALEDI N/A 1804
- MOTSOSENG 2789 N/A
TEMBISA MOTSU EXT 5 N/A 1632
TEMBISA MOTSU UIT 5 N/A 1632
ORLANDO MOTSWALEDI CAMP N/A 1804
LERATO MOTSWEDI 2870 N/A
RITCHIE MOTSWEDIMOSA 8701 N/A
TAUNG STATION MOTSWEDING 8576 N/A
MADIKWE MOUBANE 2845 N/A
CAPE TOWN MOUILLE POINT N/A 8005
- MOUNT AYLIFF 4735 4735
LUSIKISIKI MOUNT BLEAK 4820 N/A
PORT ELIZABETH MOUNT CROIX N/A 6001
PHOENIX MOUNT EDGECOMBE 4300 4302
- MOUNT FLETCHER 4770 N/A
- MOUNT FRERE 5090 5090
TSOMO MOUNT MIST 5400 N/A
VERULAM MOUNT MORELAND 4345 4339
DURBAN NORTH MOUNT MORIAH 4019 4051
HERMANUS MOUNT PLEASANT N/A 7200
PORT ELIZABETH MOUNT PLEASANT N/A 6070
PORT ELIZABETH MOUNT ROAD DGD N/A 6001
PORT ELIZABETH MOUNT ROAD TSP N/A 6001
MALMESBURY MOUNT ROYAL GOLF ESTATE N/A 7300
MALMESBURY MOUNT ROYAL GOLF LANDGOED N/A 7300
DURBAN MOUNT VERNON N/A 4094
VERULAM MOUNT VERNON N/A 4339
LANSDOWNE MOUNT VIEW N/A 7780
VERULAM MOUNT VIEW N/A 4339
BELLVILLE MOUNT VIEW 7530 N/A
UMZIMKHULU MOUNTAIN HOME N/A 3304
PIETERMARITZBURG MOUNTAIN RISE N/A 3201
STRAND MOUNTAIN SIDE 7151 7140
HERCULES MOUNTAIN VIEW N/A 82
CRADOCK MOUNTAIN VIEW N/A 5880
MIDDELBURG MOUNTAIN VIEW N/A 1055
PAARL MOUNTAIN VIEW N/A 7646
UITENHAGE MOUNTAIN VIEW N/A 6229
JOHANNESBURG MOUNTAIN VIEW N/A 2192
VOLKSRUST MOUNTAIN VIEW 2470 N/A
RETREAT MOUNTAIN VIEW VILLAGE N/A 7945
PIETERMARITZBURG MOUNTVIEW N/A 3201
CAPE TOWN MOWBRAY 7705 7700
CARLETONVILLE MOYAMKHULU N/A 2519
RUSTENBURG MOYANSHE 390 N/A
MBAZWANA MOZI 3988 N/A
MEADOWLANDS MOZODO N/A 1852
WITBANK MPAKE 1082 N/A
MQANDULI MPAKO 5080 N/A
LIBODE MPAMBA 5160 N/A
PIETERMARITZBURG MPANDE 3200 N/A
MTHATHA MPARANE 5100 N/A
PEDDIE MPEKO 5644 N/A
HLABISA MPEMBENI 3937 N/A
BIZANA MPETSHENI 4800 N/A
POLOKWANE MPHAHLELE 736 N/A
MALAMULELE MPHAMBO 999 N/A
MARBLE HALL MPHARANGOPE 468 N/A
- MPHE-BATHO 412 N/A
POLOKWANE MPHOGODIBA 732 N/A
- MPHOPHOMENI 3309 N/A
POTCHEFSTROOM MPHORE 2533 N/A
MIDDELBURG MPILO 1069 N/A
PINETOWN MPOLA 3605 3610
PIETERMARITZBURG MPOLWENI 3225 N/A
MERRIVALE MPOPHOMENI 3291 3290
COFIMVABA MPOTHULA 5331 N/A
IDUTYWA MPOZOLO 5018 N/A
NEBO MPUDULLE 1057 N/A
NQAMAKWE MPUKANE 4991 N/A
UMBUMBULU MPULO 4105 N/A
- MPULUZI 2335 N/A
HAMMARSDALE MPUMA 3700 N/A
HAMMARSDALE MPUMALANGA 3701 3699
PIETERMARITZBURG MPUMELELO 3200 N/A
PIETERMARITZBURG MPUMUZA 3200 N/A
MELMOTH MPUNGAMHLOPHE 3835 N/A
IZINGOLWENI MPUNZI DRIFT 4261 N/A
ESHOWE MPUSHINI PARK 3815 N/A
- MQANDULI 5080 5080
MTHATHA MQEKEZWENI 5106 N/A
MQANDULI MQELE 5080 N/A
MTHATHA MQOBISO N/A 5100
IDUTYWA MQONCI 5006 N/A
MTHATHA MQWANGQWENI 5100 N/A
- MSEBE 3952 N/A
FLAGSTAFF MSELENI 4810 N/A
MBAZWANA MSELENI 3974 N/A
UMLAZI MSENI 4031 N/A
INANDA MSHAYAZAFE 4310 4309
TOKOZA MSHAYAZAFE N/A 1426
MOTSETHABONG MSHENGUVILLE N/A 9463
DUBE MSHENGUVILLE N/A 1801
DINOKANA MSHENGUVILLE 2868 N/A
MOUNT FRERE MSHINXA 5090 N/A
PIET RETIEF MSIBI 2384 N/A
MARBLE HALL MSINDO 456 N/A
ENGCOBO MSINTSANA 5050 N/A
MABOPANE MSIZA SECTION 212 N/A
BUTTERWORTH MSOBOMVU 4961 4961
- MSOBOMVU 5710 N/A
KANYAMAZANE MSOGWABA 1215 N/A
PIETERMARITZBURG MSUNDUZI 3231 N/A
DALTON MT ELLIAS 3236 N/A
LIBODE MTAKATYI 5160 N/A
HARDING MTAMVUNA 4683 N/A
NQAMAKWE MTEBELE 4990 N/A
MTHATHA MTENTU 5100 N/A
UMBUMBULU MTHAMBO 4105 N/A
SIYABUSWA MTHAMBOTHINI 462 N/A
MTHATHA MTHATHA MALL 5147 N/A
MTHATHA MTHATHA PLAZA 5148 N/A
COFIMVABA MTINGWEVU 5380 N/A
LIBODE MTOMBE 5163 N/A
FLAGSTAFF MTONTSASA 4810 N/A
QUMBU MTOZELO 5180 N/A
COFIMVABA MTSHANYANA 5380 N/A
- MTUBATUBA 3935 3935
CATHCART MTUKUKAZI 5310 N/A
TABANKULU MTUKUKAZI 5136 N/A
AMANZIMTOTI MTUNGWANE 3279 N/A
- MTUNZINI 3867 N/A
NQAMAKWE MTWAKU 4990 N/A
SCOTTBURGH MTWALUME 4186 N/A
PRETORIA MUCKLENEUK N/A 2
MALAMULELE MUDABULA 997 N/A
GREYTOWN MUDEN 3251 N/A
- MUDIMELI 991 N/A
THULAMAHASHE MUGENA 1366 N/A
TSOLO MUGGLETON'S POST 5170 N/A
TZANEEN MUHLAVA 876 N/A
- MUILA 946 N/A
CAPE TOWN MUIZENBERG 7950 7945
- MUKULA 978 N/A
JOHANNESBURG MULBARTON 2059 2190
JOHANNESBURG MULBARTON EXT 1 2059 2190
JOHANNESBURG MULBARTON EXT 2 2059 2190
JOHANNESBURG MULBARTON EXT 3 2059 2190
JOHANNESBURG MULBARTON EXT 4 2059 2190
JOHANNESBURG MULBARTON SOUTH 2059 2190
JOHANNESBURG MULBARTON UIT 1 2059 2190
JOHANNESBURG MULBARTON UIT 2 2059 2190
JOHANNESBURG MULBARTON UIT 3 2059 2190
JOHANNESBURG MULBARTON UIT 4 2059 2190
JOHANNESBURG MULBARTON-SUID 2059 2190
PINETOWN MULBERRY PARK 4147 4093
KRUGERSDORP MULDERSDRIF 1747 1739
- MULENZHE 947 N/A
- MULIMA 817 817
VANDERBIJLPARK MULLERRSTUINE N/A 1911
MOUNT FRERE MUNDELL'S ROAD 5090 N/A
- MUNGOMANI 992 N/A
POLOKWANE MUNNIK 703 N/A
DORDRECHT MUNNIKVILLE N/A 5435
KRUGERSDORP MUNSIEVILLE 1775 1739
KRUGERSDORP MUNSIEVILLE EXT 1 N/A 1739
KRUGERSDORP MUNSIEVILLE UIT 1 N/A 1739
MARGATE MUNSTER 4278 N/A
IDUTYWA MUNYU 5000 N/A
LOUIS TRICHARDT MUNZHEDZI 948 948
PORT SHEPSTONE MURCHISON 4250 N/A
NEWCASTLE MURCHISON STREET 2940 N/A
SIMON'S TOWN MURDOCH VALLEY N/A 7975
SIMON'S TOWN MURDOCHVALLEI N/A 7975
ACORNHOEK MURHOTSO 1378 N/A
PYRAMID MURRAY HEUWEL 120 N/A
PYRAMID MURRAY HILL 120 N/A
PRETORIA MURRAYFIELD N/A 184
PRETORIA MURRAYFIELD EXT N/A 184
PRETORIA MURRAYFIELD EXT 1 N/A 184
PRETORIA EAST MURRAYFIELD EXT 2 N/A 184
PRETORIA MURRAYFIELD UIT N/A 184
PRETORIA MURRAYFIELD UIT 1 N/A 184
PRETORIA EAST MURRAYFIELD UIT 2 N/A 184
- MURRAYSBURG 6995 6995
DURBAN MUSGRAVE N/A 4001
DURBAN MUSGRAVE ROAD 4062 N/A
DURBAN MUSGRAVEWEG 4062 N/A
POLOKWANE MUSHUNG 809 N/A
BOKSBURG MUSHWELLDALE N/A 1459
- MUSINA 900 900
- MUTALE 956 N/A
SIBASA MUTHATHI 976 976
HAMMANSKRAAL MUTLESTAD 413 N/A
MAITLAND MUTUALPARK 7451 N/A
VANDERBIJLPARK MUVHANGO N/A 1911
LOUIS TRICHARDT MUWAWENI 949 949
ORKNEY MUZIMUHLE 2627 2619
MQANDULI MVASINI 5080 N/A
LIBODE MVUME SPRINGS 5160 N/A
VRYHEID MVUNYANA 3120 N/A
GINGINDLOVU MVUTSHINI 3800 N/A
NKANDLA MVUTSHINI 3855 N/A
FLAGSTAFF MXOKOZWENI 4810 N/A
POLOKWANE MY DARLING 791 N/A
LANGEBAAN MYBERG PARK N/A 7357
TAUNG STATION MYRA 8606 N/A
BIZANA MZAMBA 4800 N/A
GONUBIE MZAMOMHLE 5258 N/A
BURGERSDORP MZAMOMHLE N/A 9744
MEADOWLANDS MZIMHLOPHE 1803 1852
MOUNT AYLIFF MZIMVUBU 4738 N/A
- MZINGIZI 4720 N/A
KWALUGEDLANE MZINTI 1352 N/A
LUSIKISIKI MZINTLAVANA 4820 N/A
BRITSTOWN MZIWABANTU 8782 N/A
KOMGA MZOMHLE 4950 N/A
INANDA MZOMUSHA 4310 4309
IDUTYWA MZONGA 5000 N/A
MALUTI MZONGWANA 4744 N/A
NGQELENI MZONYANE 5140 N/A
NQABENI MZOTHO 4682 N/A